X

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van BOBTUNING en op alle met BOBTUNING gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij BOBTUNING deze schriftelijk heeft aanvaard.
Foto's op de site kunnen afwijken van de geleverde producten.
Producten worden constant door fabrikant verbeterd en kunnen dan afwijken van de foto's.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van BOBTUNING zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. BOBTUNING behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 3. Verzending

Bij vooruitbetaling via bank/iDeal of PayPal
In geval van betaling door middel van overschrijving, verstuurt BOBTUNING de bestelde producten na ontvangst van de betaling, mits deze op voorraad zijn.
Alle verzendingen gaan via DPD KOERIERDIENST 
Verzendingen binnen Nederland worden binnen 2/4 dagen bij u geleverd,indien de goederen op voorraad zijn.
Indien een product niet op voorraad is dan levertijd is  +/-10 werkdagen zo als in omschrijving vermeld 
Voor alle pakketdiensten is het niet mogelijk om een pakket te versturen naar een postbus adres.
Verzendkosten binnen Nederland €9,00 - toeslag voor afgelegen gebieden €10,50

Pakketten die niet bezorgd kunnen worden, door de ontvanger worden geweigerd of

gedurende de bewaartermijn van de Pickup parcelshop (7 dagen) niet worden opgehaald,

worden retour gestuurd naar de afzender. Door de ontvanger geweigerde

pakketten worden direct retour gestuurd. Voor het retour sturen van deze pakketten

berekenen wij een toeslag van €15.-

Artikel 4. Reclames en aansprakelijkheid

Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat dat niet het geval is, dient hij BOBTUNING binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft BOBTUNING het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper/opdrachtgever te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

Indien koper/opdrachtgever jegens BOBTUNING aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien koper/opdrachtgever het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan BOBTUNING mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de originele verpakking van het product onbeschadigd zijn. Indien producten / verpakkingen bij controle schade blijken te hebben of niet in originele staat zijn, zullen de kosten voor herstel/vervanging in rekening worden gebracht. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

Artikel 5. Communicatie

Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper/opdrachtgever en BOBTUNING is BOBTUNING niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van BOBTUNING is.

Artikel 6. Persoonsgegevens

BOBTUNING zal de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling.BOBTUNING is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.BOBTUNING heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

Tenzij koper/opdrachtgever uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van BOBTUNING. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van BOBTUNING af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper/ opdrachtgever en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 7. Overmacht

Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft BOBTUNING in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling.BOBTUNING is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BOBTUNING kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.


Artikel 8. Gebruik voorwaarden

Koper/opdrachtgever kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat  Bobtuning van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast.

Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BOBTUNING vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.


Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

Artikel 10. Garantiebepalingen BOBTUNING

Op alle producten van BOBTUNING wordt 2 weken garantie geleverd, tenzij anders aangegeven. Als u aanspraak wilt maken op deze garantie:
- Dient de geldende garantieperiode (meestal 2 weken) niet te zijn overschreden
- Dient u een geldige aankoopfactuur te overleggen. (Dit is uw garantiebewijs)

Neem altijd via email of telefoon contact op met BOBTUNING voordat u producten terugstuurt. De medewerkers van BOBTUNING zullen u vertellen hoe te handelen. Voeg altijd een kopiefactuur bij met daarbij een begeleidend schrijven waarop u uw contactgegevens vermeldt alsmede de omschrijving van het geconstateerde defect.

 

Artikel 11. Online beoordelingen / Reviews

Je wilt met een gerust hart aankopen kunnen doen op het internet, zonder je zorgen te hoeven maken over de betrouwbaarheid van de webwinkel. Trustpilot heeft deze webwinkel gecertificeerd en biedt jou de mogelijkheid aan om je aankoop te beschermen. Zo kun je op deze website zonder risico bestellen.

https://nl.trustpilot.com/review/bobtuning.nl

Trustpilot

Beoordelingen over ons bedrijf Bobtuning, worden ook op social media geplaats.Elke klant die een bestelling plaatst mag een beoordeling plaatsen. De categorieen Prijs, Kwaliteit, Snelheid en Service kunnen met maximaal 5 sterren worden beoordeeld. In een persoonlijk commentaar kunnen klanten hun ervaringen delen.